Polowanie w Polsce

Polska to kraj znany w szerokim świecie z bogatych tradycji łowieckich, co dotyczy zwłaszcza polowania indywidualnego. Wiele można nauczyć się od polskich podprowadzających w tej dziedzinie. Poza polowaniem indywidualnym, organizowane jest również polowanie zbiorowe, w którym udział bierze ok. 12-15 myśliwych; jak również mieszane, tj. rano indywidualne, a od południa z naganką. Polscy myśliwi uwielbiają dzielić swą pasję z gośćmi zza granicy. Na wiosnę, zanim zboża wyrosną utrudniając widoczność, polowanie na rogacze sarny jest prawdziwą przyjemnością. Polowanie zaczyna się wówczas o wschodzie słońca, o tej porze roku bardzo wcześnie. Około 4 rano myśliwy z podprowadzającym są na ambonie. Wieczorne wyjście kończy się czasem o 22, zwłaszcza jeżeli trafi się na wyjście na większe zwierzę.

Polowanie a tereny łowieckie w Polsce

W Polsce każde łowisko albo polowanie organizowane może być wyłącznie na terenach do tego przeznaczonych, tj. na aktualnych obwodach łowieckich. Obszar łowiecki to wydzielony na podstawie uchwały Sejmiku obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów. Na jego obszarze powinny istnieć warunki do prowadzenia łowiectwa. Obwody łowieckie dzielą się na leśne i polne. Poniżej 40% lasu na terenie definiuje go jako polny, a powyżej tego odsetka – jako leśny.

Zwierzyna łowna w Polsce

Wydawać by się mogło, że kiedy myśliwy chce zapolować, to bierze strzelbę, czasem psa, ewentualnie kilku kolegów i wychodzi do lasu. Nie wszystko jednak jest takie proste. Zanim myśliwy wybierze się na takie polowanie, wcześniej powinien się do niego odpowiednio przygotować. Co to znaczy? Powinien znać gatunki zwierząt łownych, a także mieć świadomość, że większość z nich znajduje się pod okresową ochroną i nie zawsze można do nich strzelać. W zależności od tego, na jakie zwierzęta chciałby zapolować, musiałby się zaznajomić z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia gatunków zwierząt łownych i okresu ich łowu.

Polowanie na dziką zwierzynę: Zwierzyna gruba i zwierzyna drobna

Zwierzyna łowna w Polsce to gatunki, na które polowanie dozwolone jest przez ustawodawcę. Art. 5 ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 nakłada na Ministra właściwego do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz państwowej Rady ochrony Przyrody i Polskiego Związku Łowieckiego, ustalenie w drodze rozporządzenia listy gatunków zwierząt łownych z uwzględnieniem ich podziału. Jak dzielimy zwierzynę łowną? Na zwierzynę grubą i drobną. Aktualną listę zwierzyny łownej w Polsce zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Zgodnie z rozporządzeniem na liście znajdują się odpowiednio:

Zwierzyna gruba: łoś/ jeleń szlachetny/ jeleń sika/ daniel/ sama/ dzik/ muflon;

Zwierzyna drobna: lis, jenot, borsuk, kuna leśna, kuna domowa, norka amerykańska, tchórz zwyczajny, szop pracz, piżmak, zając szarak, dziki królik, jarząbek, bażant, kuropatwa, gęś gęgawa, gęś zbożowa, gęś biatoczelna, krzyżówka, cyraneezka, głowienka, czernica, gołąb grzywacz, słonka, łyska.

Zwierzyna łowna i ptactwo łowne: Sezon na polowanie

Co nad wyraz istotne, by móc polować na niektóre z dzikich zwierząt, musimy robić to w określonym czasie, tj. wyłącznie w trakcie trwania sezonu, który ustalany jest odgórnie ze względu na okres rozmnażania się niektórych osobników lub ich przemieszczania. W zależności od gatunku okresy te przypadają różnie. Wiosną poluje się na rogacze, latem na kozły, jesienią i zimą z kolei na kuropatwy, lisy, łanie, sarny, ale także na jelenie byki. Na inne zwierzęta natomiast możemy polować cały rok, np. na dziki. Prawdopodobnie dlatego poluje się na nie najczęściej w Polsce. Dobry okres na duże trofea zdobyte indywidualnie to ruja – koniec lipca, początek sierpnia. We wrześniu polowanie na kuropatwy przyciąga amatorów pracy z psami, jak również rykowisko jeleni jest wspaniałą okazją do obserwacji i selekcji trofeum. Na początku października natomiast zaczynają się polowania zbiorowe.