Kalendarz polowań

Zanim myśliwy przystąpi do polowania musi mieć świadomość zasad, jego dotyczących tj. bardzo istotny jest terminarz łowiecki. Po co? Myśliwy, by móc polować na niektóre z dzikich zwierząt, musi zrobić to w określonym czasie, czyli podczas trwania sezonu łowieckiego. Co to znaczy? Sezon łowiecki to czas, w którym można polować na poszczególne gatunki zwierząt, który ustalany jest odgórnie ze względu na okres rozmnażania się niektórych osobników lub ich przemieszczania. W zależności od gatunku okresy te przypadają różnie. Na niektóre zwierzęta możemy polować wyłącznie podczas ich trwania, na inne z kolei cały rok, np. na dziki, norki amerykańskie, jenoty, szopy pracze oraz borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe), lisy i szakale złociste, jednakże pod warunkiem, że występują w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem. Prawdopodobnie dlatego, to właśnie na nie w Polsce poluje się najczęściej.

Sezon polowań

Początkiem sezonu jest zazwyczaj schyłek lata. Końcówka lata oznacza dla myśliwych jedno – konieczność przygotowania się do nadchodzących polowań. To właśnie wtedy myśliwi przygotowują się do rozpoczęcia sezonu – gromadzą amunicję, sprzęt oraz przygotowują się do świętowania dnia św. Huberta, czyli patrona wszystkich myśliwych. Święto to przypada jesienią 3 listopada i można powiedzieć, że rok rocznie oficjalnie otwiera sezon łowiecki. Jesienne polowania były niezwykle ważną i oczekiwaną tradycją w XIX wiecznej Polsce. Właściciele majątków ziemskich niemal cały rok przygotowywali się na ten okres, aby jesienne polowania przyniosły jak najobfitsze zbiory. Jednakże dziś terminy, dotyczące polowania na niektóre zwierzęta łowne przypadają o wiele szybciej, bo już na początku września i nic nie stoi na przeszkodzie, aby już wtedy wybrać się na polowanie. Wystarczy jedynie dostosować się do wyznaczonych terminów i ruszyć na łowisko. Jest to nad wyraz ważne, ponieważ nie narażamy zwierząt na niepotrzebne niebezpieczeństwo czy cierpienia, a siebie na konsekwencje wykroczeń.

Kalendarz polowań 2022

Przygotowania do jesiennego polowania w pierwszej kolejności wymagają od myśliwego bardzo dokładnego zapoznania się z przepisami obowiązującymi w danym okręgu. W tym roku od dnia 1 września rozpoczyna się sezon na takie zwierzęta łowne, jak łanie i cielęta jelenia szlachetnego; byki, łanie, cielęta daniela, borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe), kaczki (krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice), gęsi (zbożowe/ białoczelne/gęgawy), łyski, słonki, jarząbki. Na niektóre ze zwierząt łownych już szybciej było można polować, to znaczy w trakcie wakacji. O jakich zwierzętach łownych mowa? O bykach jelenia szlachetnego, kozłach sarnach, lisach, piżmakach, gołębiach grzywaczach i szakalach złocistych. Natomiast pozostałe zwierzęta w tym czasie są poza sezonem łowieckim. Dla jeleni sika, kóz i koźląt sarny, tryków, owiec i jagniąt muflonów, kogutów i kur bażantów sezon rozpoczyna się dopiero od dnia 1 października. Jeszcze później, tj. dnia 1 listopada kończy się okres ochronny dla takich zwierząt, jak zające szaraki i dzikie króliki. Łosie z kolei (byki, klempy, łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.

Kalendarz łowiecki

Wybierający się na polowanie myśliwi powinni doskonale zdawać sobie sprawę z tego, które ze zwierząt mogą podlegać odstrzałowi, a które pozostają pod ochroną. Naruszenie tych przepisów wiąże się z rygorystycznymi konsekwencjami prawnymi. Warto nadmienić, że jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego pracy lub jeśli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na zwierzęta (Dz. U. Nr 43, poz. 488 oraz z 2004 r. Nr 76, poz. 792) w zakresie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.