Co to jest koło łowieckie

Koło łowieckie w Polsce to podstawowa jednostka organizacyjna Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ), której celem jest realizacja zadań związanych z ochroną przyrody, gospodarką łowiecką oraz kulturą łowiecką. Każde koło łowieckie działa na określonym terenie, nazywanym obwodem łowieckim, i ma przydzielone do siebie konkretne terytorium, na którym prowadzi gospodarkę łowiecką.

Członkowie kół łowieckich to myśliwi, którzy podlegają określonym zasadom i przepisom. Do głównych zadań koła łowieckiego należą między innymi:

 1. Pielęgnacja środowiska przyrodniczego oraz ochrona siedlisk fauny łownej.
 2. Hodowla i ochrona zwierzyny łownej.
 3. Organizacja polowań i innych form aktywności łowieckiej.
 4. Edukacja i promocja kultury łowieckiej.
 5. Działalność społeczna i charytatywna.

Koła łowieckie odgrywają ważną rolę w ochronie przyrody i zarządzaniu zasobami fauny w Polsce, a także w kształtowaniu kultury łowieckiej i tradycji związanych z łowiectwem.

Jak zostać myśliwym?

Zostać myśliwym w Polsce wymaga przejścia przez określony proces, który gwarantuje, że kandydat posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do odpowiedzialnego uprawiania łowiectwa. Oto główne kroki, które trzeba podjąć, aby zostać myśliwym:

 1. Wyrażenie chęci dołączenia do koła łowieckiego: Najpierw musisz znaleźć koło łowieckie, które przyjmie Cię jako kandydata na członka. Najlepiej zwrócić się do lokalnego koła łowieckiego lub Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) po informacje na ten temat.

 2. Staż: Po zaakceptowaniu Twojej kandydatury przez koło łowieckie, rozpoczynasz staż trwający przynajmniej rok. W tym czasie uczestniczysz w różnych działaniach koła, poznając praktykę łowiectwa oraz obowiązki myśliwego.

 3. Kurs dla kandydatów na myśliwych: Po zakończeniu stażu, musisz ukończyć specjalny kurs dla kandydatów na myśliwych. Kurs ten obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu biologii zwierzyny, ochrony przyrody, prawodawstwa łowieckiego, balistyki oraz etyki łowieckiej.

 4. Egzamin łowiecki: Po zakończeniu kursu, kandydat przystępuje do egzaminu łowieckiego. Egzamin składa się z części pisemnej, ustnej i praktycznej. Po jego zdaniu kandydat otrzymuje świadectwo myśliwego.

 5. Przyjęcie do koła łowieckiego: Po zdaniu egzaminu i uzyskaniu świadectwa myśliwego, kandydat może zostać formalnie przyjęty do koła łowieckiego jako pełnoprawny członek.

 6. Uzyskanie pozwolenia na broń: Jeżeli myśliwy chce posiadać broń myśliwską, musi uzyskać odpowiednie pozwolenie na broń w odpowiednim wydziale Policji. Proces ten wymaga spełnienia określonych warunków, takich jak przejście badań lekarskich i psychologicznych oraz udowodnienie braku przeciwwskazań do posiadania broni.

Pamiętaj, że łowiectwo to nie tylko polowania, ale także ochrona przyrody, pielęgnacja środowiska naturalnego i promocja tradycji łowieckich. W Polsce łowiectwo jest ściśle regulowane prawnie, a myśliwi mają wiele obowiązków i odpowiedzialności.

Członkostwo w kole łowieckim niesie za sobą wiele korzyści, zarówno dla indywidualnych myśliwych, jak i dla społeczności. Oto kilka korzyści wynikających z członkostwa w kole łowieckim:

 1. Dostęp do polowań: Członkowie kół łowieckich mają możliwość uczestniczenia w polowaniach organizowanych na terenach zarządzanych przez ich koło.

 2. Wspólnota: Bycie członkiem koła łowieckiego pozwala na nawiązywanie bliskich relacji z innymi myśliwymi, dzielenie się doświadczeniami, wiedzą oraz wspólne spędzanie czasu.

 3. Edukacja: Koła łowieckie często organizują szkolenia, warsztaty i inne formy edukacji dla swoich członków. Umożliwia to pogłębianie wiedzy na temat łowiectwa, ekologii, biologii zwierzyny i wielu innych aspektów związanych z przyrodą.

 4. Ochrona przyrody: Myśliwi mają możliwość bezpośredniego zaangażowania się w ochronę i pielęgnację przyrody. Działalność kół łowieckich często koncentruje się na ochronie siedlisk, reintrodukcji gatunków oraz innych działaniach proekologicznych.

 5. Tradycja: Członkostwo w kole łowieckim pozwala na uczestniczenie w różnych tradycyjnych uroczystościach i ceremoniach łowieckich, które są ważną częścią kultury łowieckiej.

 6. Wsparcie: W sytuacjach trudnych czy problematycznych członkowie kół łowieckich mogą liczyć na wsparcie i doradztwo ze strony innych myśliwych czy kierownictwa koła.

 7. Korzyści materialne: W niektórych przypadkach członkostwo w kole łowieckim może wiązać się z pewnymi korzyściami materialnymi, takimi jak dostęp do specjalnych zniżek na sprzęt łowiecki czy organizowane przez koło wycieczki i wyprawy.

 8. Reprezentacja: Polski Związek Łowiecki reprezentuje interesy myśliwych na poziomie krajowym. Bycie członkiem koła łowieckiego pozwala na wpływanie na kształtowanie polityki łowieckiej w Polsce.

 9. Działalność społeczna: Wiele kół łowieckich angażuje się w działalność społeczno-charytatywną, dzięki czemu członkowie mogą wnosić pozytywny wkład w życie swojej lokalnej społeczności.

Członkostwo w kole łowieckim niesie za sobą wiele obowiązków, ale również daje szereg korzyści i pozwala na aktywne uczestniczenie w życiu łowieckiej społeczności.